අඳුරු රැයක ඉල් මස

මෙයට හිතවත් ඇඩෝනෙස් | Adonis

බොහෝ අය යන එන
නමුදු කිසිවෙකු නොදකින
තුරු වැලින් සැඟවුණ
ඇප්‍රෝඩයිටී තෙම,

මේ අහන්න..,

උයනට නොඑන කිසිවෙක
ගැනම ලතවන්නේ කීම
නුඹට දෑතක් නැති වුව
වැළඳ ගන්නට බොහෝ විදි ඇත..

හිතන්න මා ගැනම..,

වැළඳ ගන්නට සපිරි දෑතකි
ප්‍රේමයෙන් පිරි සොඳුරු කවියෙකි
කොතෙක් දෙව් ලියන් සිටියද
වැළඳ ගන්නට නොමැති කිසිවෙක..


මෙයට හිතවත්,
ඇඩෝනෙස් | Adonis
Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්