අතීතය ඉදිරියෙන් වර්තමානය පා නැඟීම.

6358945407_74f72a2a69_o copy

වැදගත්► සේයාරුවේ අයිතිය චමිල ඩී අල්විස් සතුය. ඉහත සේයාරුවේ මොනයම් හෝ උපුටා ගැනීමක් ඔහුගේ අනුදැනුම මත ම විය යුතුය.

සුළඟ

wind

වෙනදාට සනසවා
හමන නුඹ
අද පමණක් නාවේ
කිම..?
උරහිස් අකුලා දෑත් බැඳ
සිටින සඳ..,
මට සිසිලක් දෙමින්
මා පසුකර
හමා යන සඳ
නුඹ වෙනුවෙන් ම
මම
සියලු බැඳීම් ළිහිල් කර
සිටින සඳ,
මා සනසවන්නට නාවේ
කිම
?

 

 

 

 

පසු කියැවුම

නුඹත් මා පෙම්වතිය වැනිවී
නූමනා කල ළඟින් සිටිනා
ඇවැසි කල අස සේයාවකුදු නැති

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්