අසම්පූර්ණ කවියක්

මං ඔයාගෙ
වටේ යනකොට
මට පෙන්නේ
ඔයා මගේ
වටේ යනවා
වගේ

බලන කොට
අපි දෙන්නම
වටේ ගිහින්
විතරයි
Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්