මෙව්වා එකට පසු AKA අයං වස්සාන කාලෝ

මේ නිහඬ බව
අකුනු සහිත වැස්සක
පෙරනිමිත්තක් වුවත්
මම ඒ අකුණු ගැසීම් අතර වන
ක්ශුද්‍ර විවේකයන්ට
පෙම් කරමි

සැන්දෑ භාගයේ හෝ
රාත්‍රී කාලයේ
සයනය මත ඇතිවන නුඹේ
ගිගුරුම් ගෙරවුම් වලින් පසු
විටින් විට ඇතිවන කුඩා වැසි
සමඟ උපදින
ප්‍රේමෝස්මූර්ථියෙන් පසු
උදාවන නිහඬ බව
මට
දාහෙන් සම්පතක
නිවනක් වන හෙයිනි.

සුසුම් වැල් ගලායයි
හෙටත් මේ වේලාවට ම, මේ සයනයේ
නාරිලතා මල් පූදින නිසා
මේ අලුයම;
නිදන්නට සුදුසුම වේලාවයි.
 
 
පසු ලියමන : වැසි කාලයන්හී ළිං වලින් ස්නානය ප්‍රතිශ්‍යාවන් ඇතිකරයි, නොපමාව වැසි ආවරණ භාවිතා කරන්න. 

ශාපලත් දේශයක වෙණ සරින් මත්වී

ගගන (අ)හිමි බාල සඳ


පහත ලිවීමඇඟිල්ල දිගු කර සඳ පෙන්නූ විට සඳ පෙන්නු ඇඟිල්ල දෙස බලා විනිශ්චයන්ට යොමුවීමට වඩා ඇඟිල්ල දිගු කල සඳ දෙස බලා තීරණයන්ට එළැඹීම මේ අනිසි සටහන් කියවන ඔබට භාරය..!
Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්