පහනෙන් ආ යකා

ඔබට ඕනේ
ප්‍රාණයක්ද/ භූමියක්ද/ ප්‍රේමයක්ද??


දෑත් පිරිමැද ඇසුවාම ඔහු
මට මතක් වූයේ ඈව

මට ඕනේ ප්‍රේමයක්
මඳක් පහදන්න දරුව..
ඌ එසේ කීවිට මම
මට "එයාව" දෙන්න

එසේ කියා ඉල්ලුවිට

රකුසු මූණක් මවාගෙන

"යකෝ තෝ ඕක
ඉල්ලන බව දන්නවා නම්
මම එන්නේ ම නෑ එලියට
මලාට"

නැවත ආපසු
යන්නට හැරී ඌ
කී ය මෙසේ මා හට

"මේ උලව්ව අතුල්ලන වේලේ උඹ
වෙන එකක් ඇතිල්ලූවා නම් තව
මෙලාකට කර්තව්ය නිම කර
සැපට නිදි නේද එහෙම ඕසෙට..?

අහෝ තනිකමක දුක...

•ඇලඩීන්•
Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්