~අපරාධය සහ දඬුවම~

සැඟවූණු තැනට යාබද
ගසක් ඇත මහ රූස්ස
අසලින් තබා අසිපත
කුමරු බට ඒ ගඟුලට

දොවා මුව දෝතින්
බලත් කුමරුන් සැකයෙන්
රුපුන් සැඟවී පහර දේදැයි
නොදැන සියොළඟ ගැහෙමින්

මාළිගේ හුරුපුරුදු පෙම් කෙලි
කරමින් සිටියා නම් තුටින්
නැති මෙවැනි බෝ දුක්
නොමනිවැස් වේ මේ රුක්තැන

තන්හා වී කිරුළට
හුරු නොමැති කඩු අතගෙන
ආවාට සටනට
මෙහෙම වී නම් මදි මට

සුලබ කලාතුර

විජිනි පත් සැලෙනා අතුරින්
ඉඳහිට ඇසුන හඬ සතියකට
වරක් දෙවරක්
සිහින් සිනහවක් දෙකක්
fb චැට් එකක් පතුලෙන්

පරණ මතක,
හිස් වූ කොපි කෝප්ප,
ෆෝන් ඕෆ් වෙනතුරු
දඟ කරයි තාමත්
කිසි මහන්සියක් නැතිව ඉඳහිට

(නි) සල

නිසලව හිඳීමි
සැරපරුෂ සිතුවිල්ල අස
රුදුරුව දැවෙමි
නිසසල හදවතක් ගැන

අහිමි වේ යැයි බියව
Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්