වෙනසකුරුටු ගී කුරුටු ගා හිරේ ගිය මඩකලපුවේ තරුණිය ජනපති නිදහසින් ගෙදර යයි
Posted by Newsfirst.lk on Wednesday, 29 April 2015


මං කලේ බිත්තියේ 
නම කෙටුව විතරමයි 
ඒ වුනත් මං හිරේ 
අදයි නිදහස් වුනේ 
ලෝකයක් මට ඇඟිලි දිගු කලේ

මිලියනම හයදහලු
ඊට වුනු දේ නැහැලු
නඩු අහලා ඉවර වෙනකං 
ලෙඩවෙලා ඌ ඇඳේ 
කවුරුවත් මොකුත් නැහැ කියෙව්වේ

 -ශ්‍රී උදය.

ස්වප්න බියකරුවReturn top | ඉහත්තාවට නැවතත්