මතක මංඩි


වසර ගණනක කතාබහ, 
මාවත් දෙපස කෝපි කෝප්ප
ගණනාවක් ගොඩ ගසා ඇති අයුර 
ගණනකට නොගෙන 
ඇවිද යන හැටි 
මතකයන් රැගෙන වෙන වෙනම 
මං මාවත්වල
Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්