කවුළුවෙන් ඈතට

ගැලවුණු කරාබුව
තවම 

පුටු කවර යට
කැඩුණු වීදුරු වලලු
කැබැලි සී සී කඩ


උණා දැමි ඒ දුහුල් සළුපට
අඩක් අසබඩ වැටී යහනත
තවම අවසන් නොවුණු මිදි යුෂ 

වැටී එබඳුන යුෂ ගලයි දසඅත

කවුළුවෙන් ඈත පෙනෙන
අඬ සදක මිහිරස

1 ක් අදහස් දක්වලා.:

දුකා

කවුළුවෙන් ඈත පෙනෙන
අඬ සදක මිහිරස
ගත දා නිවන
පන්කා සුලං රැල්ලක් සමඟ
පපුතුරක් මත විඳිමින්

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්