"සාපේක්ෂ" ප්‍රමාණය

මේ..
ම්ම්...?
ඔය ඕක දෙන්න
බෑ මට ඒක ඕනේ
ඕක මට දීලා
මේක අතනින් තියාගන්න
බෑ ඒක
ලොකු වැඩියි
ඒ කියන්නේ ඔයාට
මේක එපා...?

නෑ...
එපා නෙවී
මේක මට ලොකු වැඩියි..,
හරි කමක් නෑ
මට ඕක පෙන්නන්නමේකයි
මගේ එක ලොකු නිසා තමා
ඔයාගේ එකට ගැලපෙන්නේ
මේ තරමට හරි..,
හරි තාම මට
ඔයාගේ එක පෙන්නුවේ නෑනේ

අහ්
ආ...ආ... මෙන්න

දෙවියනේ
මේක තමා මෙච්චර කාලෙකට
මම දැකපු
ලොකුම
හදවත

0 ක් අදහස් දක්වලා.:

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්