ටික්කා

මුව නැතුවට කතා කලේ
හද නුඹ හට තද පේමේ
කාඩ් මාක් කරන කොනේ
ටික්කා මමයි රොටරි වලේ

පෙම්වත් බස් කර සතොසින්
කොටුව කපා දෙන විගසින්
සලා නෙතින් මුදු බැල්මන්
ඈ යනවිට මම හොල්මන්

උසස් පෙළට කොටු කැපුවට
නෑ කවදත් කොටු පැන්නේ
හිත මගේ ය අහිංසක ය
නැත කවදත් පැනි පෙරුවේ

හැම දෙනාම උගෙන සමත්
වී කැම්පස් වෙතට යතත්
කිසිවෙක් නෑ මා ගැන සිහි
කොනකට වී කාඩ් කපත්

3 ක් අදහස් දක්වලා.:

බස්සි (Yash)

ඒ වුනාට සමහර ටික්කෝ සර්ටත් වඩා ඉහලින් යන්නේ.

රූපේ

අහිංසක ටික්කේක් දැක්කමයි!!!!
පට්ට!!

හිරු

ඒ අපේ කාලෙ ටික්කො විතරයි.... හි හි....

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්