චිත්තලෝපය

වැළපෙනා ඒ සිත මත
සිහින් ස්වරයක් සැඟවී ඇත
උගුරට හැලූ මීවිත
සුවඳ වියැකී ගොස් නැත

පුරා රෑය ගණන් මත
වරා නිදි ධවල ස්වප්නය දැක
සැනින් ඇහැරුණු විට
ඔබ නොමැත සිතුවිලි අස

දුවයි විස සිතුවිලි තුල
මවයි බියකරු සිහිනය
වෙන්වී යන්න බැරි සඳ
විඳවනා හැර අන් කීම

1 ක් අදහස් දක්වලා.:

Pasan

ඇනී විස සිත තුල
පාරවයි මතක හඩවමින් නෙත
වෙන්වනු නොහැකි සඳ
කිමද තවමත් රැදෙනු සිත ලග

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්